All for Joomla All for Webmasters

Bildiri Tam Metin Gönderimi

 İçeriği büyük oranda genişletilip gönderilen tam metinler Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nin Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Özel Sayısı'nda yayımlanacağı için aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz:

• Araştırma raporunda Türk Dil Kurumunun son baskı “Yazım Kılavuzu”na uyulmalıdır.

• Araştırmalarınızın tam metinleri, 01.4.2017-30.4.2017 tarihleri arasında bilgi şölenine ait web sitesinde yer alan Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilecek tam metinler işleme konulmayacaktır. mail 

1. Başlık: Yazılara önce Türkçe hemen altına da İngilizce olmak üzere iki başlık 
konulmalıdır. Başlıklar, en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.

2. Yazar adı ve adresi: Yazar adı ve soyadı makalenin Türkçe ve İngilizce başlığının 
altında koyu karakterle yazılmalı ve konulacak yıldız işareti ile dipnotta görev yaptığı 
kurum ve e-posta adresi belirtilmelidir.

3. Özet: İsimden sonra 150-200 kelime arasında olacak biçimde makaleyi ifade eden 
Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında anahtar sözcüklere yer 
verilmelidir.

4. Makale Metni: Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Metin, Times New Roman yazı 
tipiyle 11 punto yazılmalı, satır aralığı 1 pt bırakılmalıdır. Kenar boşlukları (üst 5 cm, alt 
6,6 cm, sol 4 cm, sağ 4,3 cm) şeklinde ayarlanmalıdır. Makale, giriş bölümü ile 
başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı, ara ve alt 
başlıklarla desteklenebilecek gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla 
desteklenmeli, sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek 
açıklanmalıdır. 

5. Makale İçi Başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas 
alınarak ana ve alt başlıklar oluşturulmalıdır.

6. Fotoğraf, harita ve tablolar: Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan ve tabloların sayfa 
yapısının dışına çıkılmaması hususunda dikkat edilmelidir. Bu tür belgeler baskı 
tekniğine uygun çözünürlükte olmalı ve birden fazla ise numaralandırılmalıdır.

7. Alıntı ve Göndermeler: Beş satırdan kısa alıntılar tırnak içinde verilmeli, beş satırdan 
uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1,5 cm içerde, 1 satır aralığıyla 10 punto ve 
italik yazılmalıdır.

Kaynak göstermede dipnot tekniği kesinlikle kullanılmamalıdır. Alıntı ve 
göndermeler, metin içinde uygun yere parantez açılarak yazarın soyadı, alıntı ya da 
gönderme yapılan eserin yayın tarihi ve alıntının sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek: (Köprülü 1966: 20)

Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın yayın tarihi ve 
sayfası yazılmalıdır. 

Örnek: “Köprülü (1966: 17), bu konuda…”

Aynı kaynağın metinde tekrar kullanılması halinde; a.g.e., a.g.m., gibi kısaltmalar 
kullanılmamalı, yine parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın tarihi ve alıntılanan sayfa 
belirtilmelidir.

Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Köprülü 
1966a, Köprülü 1966b, …) şeklinde harf kodlaması yapılmalıdır.

Alıntı ya da gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise her iki yazarın da soyadı 
kullanılmalı, yazarlar ikiden fazla ise ilk yazarın soyadı belirtildikten sonra “vd.” ibaresi 
kullanılmalıdır.

Örnek: (Türkmen ve Cemiloğlu 2009: 20)

( Olcay vd. 1998: 10)

Metin içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa kaynaklar notalı virgülle 
ayrılmalıdır.

Örnek: (Köprülü 1966: 10; Kaplan 2004: 15; Tanpınar 1969: 20; …)

Görülmeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa asıl kaynak da belirtilmelidir.

Örnek: (Köprülü 1931, Kaplan 2004’ten)

Sözlü kaynak kullanılıyorsa parantez içinde kaynak kişinin adı ve soyadı 
belirtilmelidir.

Yayın tarihi belli olmayan eserlerde ya da yazmalarda sadece yazar adı, yazar adı 
olmayan eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

İnternet kaynaklı alıntılarda internet adresi ve adrese erişim tarihi hem metin 
içinde hem de kaynaklar kısmında belirtilmelidir.

Örnek: http://tdkterim.gov.tr/bts (05.04.2011)

8. Kaynaklar: Kaynaklar bölümü makale metninin sonunda bulunmalı, sadece gönderme 
yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Bir 
yazarın birden fazla eseri var ise sıralamada yayın tarihi dikkate alınmalıdır. Yazarın aynı 
yılda yayımlanan birden fazla eseri var ise kaynaklar a,b,c, şeklinde kodlanarak 
sıralamaya konmalıdır.

Örnekler:

Köprülü, Mehmet Fuat. Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar. Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 1966a.

Köprülü, Mehmet Fuat. Edebiyat Araştırmaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
1966b.

Kaplan, Mehmet. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1. İstanbul: Dergâh Yayınları, 
2004.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, 1969.

Türkmen, Fikret ve Mustafa Cemiloğlu. Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri. 
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009.

Olcay, Selahattin ve diğer. Arpaçay Köylerinden Derlemeler. Ankara: Tük Dil Kurumu 
Yayınları, 1998.

Oğuz, M. Öcal. “Sözel Belleğin Tarihe Tanıklığı ve Âşıkların İnanılan Biyografileri”. Milli 
Folklor, 87 (Güz /2010): 5-12.

Naskali, Emine Gürsoy (haz.). Altay Destanı Maaday Kara. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
1999.
Eliade, Mircea. Şamanizm. (Çev. İsmet Birkan). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1999.

Fenoglio, Irène ve Francois Georgeon (haz). Doğuda Mizah. (Çev. Ali Berktay) İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları, 2000.

Araştırmada sözlü kaynaklardan yararlanılmışsa kaynak kişinin soyadı, adı, 
doğum yeri ve tarihi, mesleği, gerekli durumlarda diğer açıklayıcı bilgilere kısaca yer 
verilmelidir.

Örnek:

Özdemir, Fuat (Âşık Fuat Çerkezoğlu). 1950 Narman doğumlu, halk ozanı.

Kullanılan kaynağın yayımlandığı şehir belirtilmemişse künyede bu bilginin 
bulunması gereken yere yyy (yayın yeri yok), yayımlandığı yer belirtilmemişse yy 
(yayıncı yok), yayın tarihine ilişkin bilgi yoksa ty (tarih yok) şeklinde kısaltmalar 
kullanılmalıdır.

Örnek:

Ergin, Muharrem (haz.). Şecere-i Terakime Türklerin Soy Kütüğü. yyy: Tercüman 
Yayınları, ty.