All for Joomla All for Webmasters

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ İÇİN KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Kabul Yazısını İndir Ad-Soyad Bildiri Adı
Abdulhakim Tuğluk Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Nefâis-i Edebiyye’ Adlı Antolojisi Üzerine Bir İnceleme
  Abdulkadir Erkal Divan Şiirinin Anlam Dünyasında “Şebistan” Kavramı

 

Abdullah Aydın Şair Tezkirelerine Göre Osmanlının Unvanlı Şehirleri
  Abdullah Kılınçkaya Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Abdurrahman Güzel Avrupa Birliği Ülkelerinde İkinci Dil Politikası ve Türk Çocuklarının Devam Ettikleri Okullar İle Aldıkları Dersler
  Abdülkadir Dağlar Münşe’ât-I Azîziyye’nin Muhtevâsı ve Tedvîn Usûlüne Dâir
  Âdem Balkaya Türk Halk Anlatılarını Çözümleme Yöntemi Olarak “Geleneksel Yardımcı Kalıbı”
  Âdem Gürbüz

Ömer Seyfettin’in “Şefkate İman” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

  Âdem Gürbüz

Tanzimat Romanı Züppe Tipinin “Aylak” Tipine Evrilmesi Üzerine Bir İnceleme

 1- Ahmet Akçay-Muhammet Tunagür Değerler Üzerine Hazırlanmış Doktora Tezlerinin İncelenmesi

1-

Ahmet Karabulut- Yusuf Söylemez Milli Eğitim Bakanlığının Yayınladığı Pısa Örnek Okuma Becerileri Soruları Hakkında Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri
  Ahmet Karadoğan 2015 ve 2017 Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatlarının Ölçme ve Değerlendirme Bakımından Karşılaştırılması
  Ahmet Tanyıldız Dil ve Edebiyat Eğitimi Açısından Konevî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi
  Ahmet Uslu Son Dönem Türk Hikâyeciliğinde Aşktan Modern Melankoliye Değişim ve Dönüşüm
  Alev Gültürk Uysal Avangard Dönemin Şiiri “Kitabe-İ Sengi Mezar” Üzerine Bir Çözümleme
  Ali Duymaz Ziya Gökalp’ın Hatırlattığı Bir Kültür Kodu: Polvan Veli

1-2

Aliye Yılmaz – İbrahim Akça Nazire Yazma Geleneği Çerçevesinde İki Şairin Mukayesesi “Hâfız-I Şirâzî ve Tâ’ib Kazakzâde İbrâhim Malatyavî
  Arzu Sema Ertane Baydar Tereyağ / Tereyağı Üzerine
  Aslı Fişekçioğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Edebi Metinlerin Kullanımının Avrupa Ortak Çerçeve Metni Kavramları Doğrultusunda İncelenmesi: İstanbul C1 Kitabı Örneği
  Aybala Dikbaş Sözlü Gelenek İçerisinde Elazığ Manilerindeki Mitolojik Unsurlar
  Aydın Ertekin Türkçe Kimi Söz ve Deyişlerin Fransızcaya Tam Çevrilemezlikleri Üzerine Bazı Örnekler ve İlişkin Değerlendirmeler
  Ayşe Nur Özdemir Ahmet Mithat Efendi’nin Kadın Algısını Kırkanbar Mecmuası Üzerinden Okumak
  Ayşe Yücel Çetin Dede Korkut Kitabın’da Sadakat ve İhanet
  Baba Muharremli Ahmet Yesevi΄Nin “Divan-I Hikmet”  Eserinde Eski Türk Kelimeleri
  Bahir Selçuk Klasik Türk Şiirinde Nidâ Sanatı
1-2  Banu Özdemir-Esra Karakuş Tayşi Türkçe Öğrenen Yabancıların Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknikler
  Behice Varışoğlua 6. Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleriyle Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Bekir Gökçe Öğretmen Adaylarının Farklı Metin Türlerinde Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Bir Araştırma
  Bekir Gökçe Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Tamamlama Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Bekir Gökçe Türkçe Öğretmeni Adaylarının Uzun Ünlülerin Sesletimi ve Yazımına Yönelik Farkındalıkları
Bekir Şişman Divânü Lügati’t-Türk’ten Günümüze Evlilikle İlgili Kavramlarda Süreklilik ve Değişim
     
  Betül Bayraktar Hayalden Gerçeğe Resimleşen Metinler: Tevfik Fikret Şiiri
  Betül Tiftik Sözdiziminde ‘Yargı’nın Yargılanması
 1-2 Bilge Bağcı Ayrancı-Fahri Temizyürek Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumları
 1-2

Bora Bayram-Latife Kırbaşoğlu Kılıç

Dil Bilgisi Öğretiminde 5e Modelinin Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

  Burak Armağan Toplumsal Çözülüşün Kıskacında Kadın Olmak: Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
  Bülent Şığva Dilbilgisi Öğretiminde Dîvân Şiirinin Yeri (Karamanlı Aynî’nin Bir Kasîdesi)

1-2 

Bünyamin Sarikaya

Yusuf Söylemez

Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği
  Büşra Ezgi Sevim Gülnar’da Yörük-Türkmen Kadınının Giyim Kültürü

1-2 

Cafer Özdemir-Bekir Şişman Nibelungen Destanı ile Oğuz Kağan Destanının Kahraman Tipolojisi Açısından Karşılaştırılması
  Canan Nimet Mert Duran Türkçe Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” Dersinin Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
 1-2 Cıldız İamailova-Eda Kutucu Karabük İli ve Kıgızistanın Narın Bölgesindeki Akarsu Adları

Deniz Melanlıoğlu Türkçe Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Derya Datlı Divan-I Hikmet’te –Ip / -Up Zarf-Fiilli Cümlelerin Metin İnşasına Katkısı

Dilek Çetindaş Halit Fahri Ozansoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Tiyatrolarında Maurice Maeterlinck Etkileri ve Spiritüalizm

Dilek Çetindaş Tarihî Roman Kavramı ve Metinlerarasılık Çerçevesinde Türk Edebiyatında Sultan II. Abdülhamid Suikastı

Dinçer Atay Sait Faik’in Lüzumsuz Adam Öyküsünde Modernizmin Bunaltısı

Elif Öksüz Güneş

Bir Antikahraman: Raif Efendi

Elif Yuca Hûrşîd, Leylâ, Züleyhâ ve Şem Örneklerinden Hareketle Mesnevîlerde Toplum İçindeki Kadının Görünümü
  Emel Hisarcıklılar Oğuz Atay’ın Hikâyelerindeki Kahramanların Kalabalıklar İçindeki Varoluş Mücadeleleri
  Emine Atmaca Türk Dilinde Anlam Değişmeleri ve Nedenleri
  Emine Serap Bozkurt Söylem Analizi Bağlamında Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanına Yönelik Bir İnceleme 
  Emine Taş Alevi-Bektaşi Kültüründe Cenaze Ritüeli: Hacı Bektaş Örneği
  Emrah Seferoğlu Şairin Sözü Sansürün Kıskacında: İlhan Berk-Günaydın Yeryüzü
  Emrullah Bayrak Medyanın Haber Yazımında Dil Kullanımı

1-2

Enver Kapağan-Ali Çelik  Toklumenli Aşık Said
  Ercan Çetinel Mersin Boynuinceli Yörüklerinde Halk Hekimliği Uygulamaları İle Hıdırellez ve Ölüm Gelenekleri
 1-2 Erhan Akın, Mehmet Gedik Neşet Ertaş’ın Türkülerinde Bulunan İmajlar Üzerine Bir İnceleme
 1-2 Esra Çam, Sevgi Dal Bergama Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme
  Esranur Karaçengel Çoğul Kodlama: Tutun{Ama(Y)An}Lar
 1-2

Eyüp Akman

Serap Efeoğlu

Kastamonu Araç İlçesinde Kadınlar Arasında İcra Edilen Köy Seyirlik Oyunları
 1-2 Eyüp Akman-Perihan Calay Kastamonu Araç’taki Adak Yerleri ve Bu Yerler İle İlgili İnanışlar
  Ezgi İnal Tohumcu 1980 Sonrası Çağdaş Türk Şiirinde Dil Sapmaları Meselesine Dair Bir İnceleme: Birhan Keskin Şiirleri
 1-2 Fahri Temizyürek-Mehmet Ali Bahar Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma Düzeyleri
  Fatih Kaya Kutadgu Bilig’de İnsanla İlgili Olumlu Vasıf İfade Eden Sözler
  Fatih Uyar Ya Tahammül Ya Sefer Yolculuğunda Bir Toplum Okuması
 1-2 Fatma Albayrak-Ariyajav Batchuluun Türkçe ve Moğolcada Kadınla İlgili Söz Varlığına Dair Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Ferdi Güzel Almaş- ve Almaşık Kelimelerinin Yapısı Üzerine
  Fikri Aydemir Cahit Külebi’nin Şiir Görüşü
  Firdevs Güneş Öğrenmek İçin Okuma
  Firdevs Güneş Tek Dil Çok Dil Savsaşları Arasında Türkçe Öğretimi
 1-2 Firdevs Güneş-Arzu Çevik Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanma Becerileri
  Gökçehan Aysel Yılmaz Nev’î-Zâde Atâyî, Subhizâde Feyzî ve Aynî’nin Sâkînâmelerinden Hareketle Kahvenin Osmanlı Toplumundaki 300 Yıllık Değişimi
  Gökçen Sevim Edip Cansever’in  “Külden Adamlar ” Adlı Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi
  Gökhan Demir Arap Harflerinin Islahı Meselesi ve Harf İnkılâbı
     
  Gülyaşar Karakuş Orhan Pamuk’un Sessiz Ev Romanında Kendi Yaşamından İzler ve Eser Üzerinde Etkisi
 1-2-3 H. Ahmet Kırkkılıç-Yasemin Kurtlu-Ömer Faruk Sağlam Yapısalcı Yaklaşımla Muradi’nin “Seher bülbül huruşından dü-çeşme gelmemişdür hab” Gazelinin Şerhi
  H. İbrahim Haksever Eski Şair Mektuplarında Dua Geleneği
  Hakan Soydaş  Namık Kemal'in Tilmîzlerinden Mustafa Refik Bey’in Edebiyat Tarihimizdeki Yeri
  Halil Erzen Sâlim Tezkiresi'nde Bilgi Edinme Kaynakları ve Bu Kaynaklardan Yararlanma Yolları
 1-2 Halil Sevici, İzzet Şeref Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilişüstü Stratejilere İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Halime Çavuşoğlu Bir Mensur  Hikâye Külliyatı : Gülşen-i Zürefâ
  Haluk Aydın Cevrî’nin Mesnevi Nazım Şekliyle Yazılmış Bilinmeyen Bir Manzumesi Üzerine
 

Hanzade Güzeloğlu

İki Gurbet Şairi: Babür Şah ve Cem Sultan’ın Şiirlerinde Vatan

     
  Hasan Cankurt Şark’ın Dahisi Sadi’nin Şark’ın Üstadı Akif’e Etkisi
  Hasan Çelik Hâlid Ziyaz Uşaklıgil’in Hikâyelerinde “Eşya” Kavramının İncelenmesi
  Hasret Oğurlu Türk Ütopya ve Distopyalarının Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ekseninde İncelenmesi
  Hatice Gündoğan

Viski, Tango, Vals: Atatürk Döneminde Bir Meşruiyet Mekânı Olarak Balolar ve Romanımıza Yansımaları

  Hülya Kodan İyi ve Zayıf Okuyucularda Akıcı Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Belirlenmesi
  Hüseyin Dallı Monem, Morfem, Leksem Kavramları ve Türkçe Karşılıkları Üzerine Görüşler
  Hüseyin Paksoy Karpit Lambası” Şiirinde Yalnızlık ve Kaçış İzlekleri
  Hüsna KOTAN Tarihsel Metinlerde /+A/ ve /+I/ Biçim Birimlerinin İlgi Hâli Eki İşlevinde Kullanılması
  İbrahim Biricik Geçmişten Günümüze Türk Romanına Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Yansıması
 1-2 İbrahim Tosun-Ali Koç Türkiye Türkçesindeki İtalyanca Ödünç Sözcüklerde Görülen Ses Olayları
  İhsan Safi Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Makber Adlı Eserinde Ölüm Meselesi
  İsmail Taş Eski Anadolu Türkçesi Dersinin Lisanüstü Programlarda Yabancı Öğrencilere Öğretimi: İstanbul Üniversitesi Örneği
  İsmet Çetin Halk Hikâyelerinde Erkek Şahıs Kadrosu
  İzzet Şeref Ortaokul Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Becerilerinin ve Tutumlarının Geliştirilmesi İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Kâzım Köktekin Dâsitan-I Hz. İsa (Cimcime Sultan)  ve Dil Özellikleri
  Kemal Timur Bilinmez Diyarın Garîb Misafiri: Sürgün ve Bireye Etkisi
  Latife Kırbaşoğlu Kılıç Ziya Gökalp’ın Hususi Mektuplarında Değer Aktarımı
  Lokman Taşkesenlioğlu Geleneğin Son Temsilcilerinden: Şair Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu
 1-2 Lokman Turan-Hüseyin Öztürk Uçan Eşek’te Harnâme’nin İzleri Karşılaştırmalı Bir Okuma Denemesi
 1-2 Lokman Turan-Muhammet Tunagür Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerleri Araştıran Tezler Üzerine Bir İnceleme
  Lütviyye Asgerzade XX Y.Y. Azerbaycan Edebiyatında Tanzimat ve Serveti-Fünun
 1-2 M. Celal Varışoğlu- Ergün Hamzadayı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Kullanım Düzeyleri
  M. Halil Sağlam Disiplinler Arası İlişkide Edebiyatın Tarih Eğitimine Sunabileceği Katkı; Batı Romanında Selahaddin Eyyubi Örneği
  Mayramgül Dıykanbayeva Kırgız Atışma Oyunu Akıynek’in Çocuk Eğitimindeki Yeri
  Mazhar Narşap Destanlar Işığında Bozkır Kavimlerinde Askeri Hayat
  Meheddin İSPİR Divan Şiirinde “Sevgili-Kıble-Kâbe” İlişkisi İçinde Oluşturulan Anlam Unsurları
  Mehmet Alptekin Meddah Behçet Mahir’in Köroğlu Anlatılarında Halk Hekimliği ve Baytarlığı
  Mehmet Arif Erzen Mehmet Âkif'in Manzum Hikâyelerinde Sosyal Tenkit
 1-2-3 Mehmet Canbulat, Özhan Güven, M. Çağrı Çağlar Ortaokul Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerinin Gençlik Diline İlişkin Görüşleri
  Mehmet Emin Gönen Bir Değer Olarak Servet-İ Fünûn Romanında Namus Algısı
  Mehmet Emin Gönen Bir Sevinç Günü: Bayram ve Haluk’un Bayramı Şiirlerinde Sosyal Düşünce Üzerine Bir Karşılaştırma
 1-2 Mehmet Fatih Özcan-Latife Kırbaşoğlu Kılıç Türkçe Öğretmen Adaylarının Osmanlıca Kelime Bilgisi ve Sözlük Kullanım Yeterlilikleri
 

 

 
 1-2 Mehmet Nuri Kardaş- İlayda İl Türkçe Öğretim Programlarının (1962-2015) Anlatma (Yazma) Öğrenma Alanı Bakımından Değerlendirilmesi
 1-2 Mehmet Nuri Kardaş- Nesrin Doğan Keloğlan Çizgi Filmlerinin Değer İletimi Bakımından Önemi
  Mehmet Sait Çalka Medine’de Nedfun Erzurumlu Bir Allah Dostu: Şeyh Necâtü’d-Dîn Mustafa Efendi ve Hac Manzumeleri Adlı Eseri

Memet Abukan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B2 Düzey Çalışma Kitabı’na Eleştirel Bir Yaklaşım
  Melike Gökcan Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında İmgeler ve Alegoriler: Suyun Evrensel Hikâyesi
  Mesut Bayram Düzenli

Câmiü'l-Envâr Alâ Tefsîri'l-İhlâs’da Aruz İmlası ve Müellifin Aruz Tasarrufu

 

Metin Akyüz

Karşılaştırmalı Edebiyat Açısından Necip Fazıl’ın “Yunus Emre” Tiyatrosu İle Nihat Asyalı’nın “Yunus Diye Göründüm” Tiyatrosunun İncelenmesi

  Metin Işıkoğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  Metin İkizler Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Işığında Kanunların Dili
  Mitat Durmuş Ömer Seyfettin’in Öykülerinde Dilsel Bilince Çağrı
  Muhammed İkbal Güler Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri’nin (Alvarlı Efe) Şiirlerinin Yeni Bir Nüshası Üzerine
  Muhittin Eliaçık Fetvâ Kitaplarında Râfızîlik Üzerine Analitik Bir İnceleme
  Mukaddes Arslan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kurum Personeline Yönelik Türkçe ve Türk Dili Eğitimi Çalışmaları (Yasama Metinlerinde Türk Dilinin Doğru Kullanılması Çalıştayı Örneği)
  Murat Kacıroğlu Modernist Şiir Bağlamında II. Yeni Hareketi
  Murat Keklik İstiare Penceresinden Nedim’in Gazelleri
  Mustafa Aydemir Türk Romanında Ermeni Milliyetçiliğinin Uyanışında Amerikan Kolejlerinin Etkisi

 

1-2

 

Mustafa Kundakçı-Bünyamin Şakar Etimolojide Ünsüz Değişmeleri Ve ‘‘Çam’’ Kelimesinin Etimolojisi
  Mustafa Sarper Alap Türk Edebiyatı ve Urdu Edebiyatında Gazel Şiir Türünün Karşılaştırılması
  Mutlu Melis Özgeriş

Klasik Türk Şiirinde Kalem Redifli Şiirler

 1-2 Mümin Hakkıoğlu-Çağlayan Doğan Mim Kara'nın Doğuya Hüzün Turları Adlı Yapıtında Doğu'nun Koordinatları
  Müzahir Kılıç Seğirnameler ve Latif’in Seğirnamesi
 1-2-3

N. Hümeyra Özdemir Erem,
Oğuzhan Yılmaz,

Yasin Mahmut Yakar

Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

  Nagehan Kunduz Gülten Dayıoğlu’nun Romanlarında Genç Kız Sorunları
  Nazire Erbay Klasik Edebiyat Geleneğinde Tasavvuf ve Ruh Eğitimine Bir Örneklem: Hamdi’nin Pendiyye-İ Hamdiyye’si
     
 1-2-3 Neslihan Karakuş- Özge Özcan- Melek Gündoğdu Milli Şuur Oluşturmada Türk Halk Edebiyatı Konularının Önemi ve Öğrencilerin Bu Konulara Dair Görüşleri
  Nuh Doğan Türkiye Türkçesinde Kalıplaşmış Dil Birimleri
  Nurgül Karayazı Fuzûlî’nin “Rind Ü Zâhid” Örneğinde Tasavvufta “Vahdet” Düşüncesi
  Nursan ILDIRI Son Dönem Çağatay Şairi Mücrim Âbid ve Türkçe Divânı’ndaki Oğuz Türkçesi Unsurları

Nurullah Yılmaz Erzurum Ağzında Kullanılan Bazı Arapça Kelimeler
  Nusret Yılmaz Dursun Akçam’ın Romanlarında Eğitim ve Köy Enstitüleri Gerçeği
 
Oğuzhan Sevim- Ahmet Karabulut Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bitişik Eğik El Yazısı Hakkındaki Görüşleri
 1-2-3 Oğuzhan Sevim-Ömer Faruk Sağlam-Yasemin Kurtlu Mustafa Kutlu'nun Nur Hikâyesinin Folklorik Unsurlar Bakımından İncelenmesi
 1-2 Ömer Saraç-Mehmet Şahin

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Gulyabani” Romanında Türk Halk İnançları/Halk Sufizmi

Turkısh Folk Tales/Folk Sufısm In Hüseyin Rahmi Gürpınar’s Novel “Gulyabani”

  Özgür Kıyçak Zıtlıkların Şekillendirdiği Bir Hikâye: Şeyh Sanan
  Özkan Uz Erzurumlu Zihnî’nin Tarih Manzumeleri
  Özlem Şahin Yabancı Dil Öğretiminde Çocukların Başucu Kitabı Olan Manzum Sözlükler
  Özlem Ünalan Bayburt Mahalle Odalarının Folklorik Açıdan İncelenmesi
  Raci Taşcıoğlu Tüketim Kültürü Bağlamında Reklamları Türkçe Oku(Ya)Mamak: Ulusal Gazeteler Üzerine Bir İnceleme
  Ramazan TOPDEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
  Rasim Özyürek Slav Dillilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
  Reyhan Karkınlı Özbek Kültüründe Çocuk Oyun-Oyuncak İsimleri ve Bazı Oyun Örnekleri
  Sabırbek Börübayev (Börübay) Rusça Terimlerin Yerine Öz Türkçe Kelimelerin Kullanılması (Günümüz Kırgız Türkçesi Esasında)
  Salih Demirbilek Orhon Yazıtlarında Sun Zi Savaş Sanatının İzleri
  Salih Tuzlukaya 8. Sınıf Türkçe Dersi Merkezî Sınav Sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilikleri Açısından İncelenmesi
  Salim Çonoğlu Elçin’in Ak Deve Romanında Ruhları ve Evleri Örümcek Maharetiyle Birbirine Bağlayan Kolektif Bilinç: Mahalle
  Savaşkan Cem Bahadır “Sâye” Kelimesi Hakkında Bazı Mülahazalar

Servet Tiken Metinlerarasılık ve Parodi Açısından Rıfat Ilgaz’ın Don Kişot İstanbul’da Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme

Serkan Türkoğlu Divan Şiirinde “Vedâiyyeler” ve  “Veda” Redifli Şiirler
  Sinan Yaman Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar ve Elif Şafak’ın Aşk Romanında Dönüştürülen Kişiler, Dönüşen Yaşamlar
  Songül Erdoğan Anadolu Ağızlarındaki Akrabalık İlişkilerini Anlatan Örnek ve Motif Adları
     
  Suna Tuba Öcalan Kırşehir Abdal Fıkraları: Kaman Örneği
  Şahap Bulak Türkçe Öğretiminde Terim Sorunu
  Tolga Öntürk Sürûrî’nin “Şerh-İ Mu’ammeyât-I Mir Hüseyin” Adlı Eserinde Mu’ammâ Çözümleme Yöntemi
  Tuğba Bayrakdarlar Değerler Eğitimi Açısından Türkmen Atasözleri
  Tuncay Böler Kitâb-I Atalar Sözi Adlı Eser Üzerine
     
  Turgay Kabak Tarihi Bayburt Hamamları ve Hamam Kültürü Üzerine Bir İnceleme
  Turgut Baydar +Lı Eki Üzerine
  Turgut Koçoğlu Har-Nâme’ye Hikmet Gözüyle Bakmak
  Ulaş Bingöl Ontolojik Metin Tahlili Hakkında Bazı Öneriler
  Ülkü Eliuz Yoldaki Yolculuk: Anlatıda Zaman
  Ümit HUNUTLU Batı Türkçesinde K- > G- Aykırılıkları Üzerine Düşünceler
  Vedat Şen Kadın Sorununa Toplumsal Cinsiyet Kavramının Etkisi ve Bir Örnek Olarak Tevfik Fikret’in Kadın Konulu Şiirleri
 1-2 Vildan Coşkun-Ceren Aksoy Zaī'Fi'den Mektuplar
 

Yakup Poyraz

İngiltere Ulusal Kütüphanesinde Yer Alan Türkçe Yazmalar
 1-2 Yakup Poyraz, Abdurrahman Güç Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Öneri Olarak “Öğretim Yardımcısı”: İngiltere Örneği
  Yasemin Baki Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin İncelemesi
 1-2 Yasemin Kuşdemir-Deniz Gür İlkokul Öğrencilerinin Okumaya Verdikleri Değer ve Okuyucu Benlik Algısının İncelenmesi
  Yasemin Yaylalı Klasik Türk Edebiyatında ve Klasik Fars Edebiyatında
  Yasin Kılıç Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma İlişkin Tutumları ve Yazılı Kompozisyondaki Başarı Düzeyleri
 1-2 Yaşar Kalafat-Y. Ziya Sümbüllü Türk Halkbilimi Çalışmalarının Genel Türkoloji İçerisindeki Konumu,  Metot ve Teori Sorunları-Çözüm Önerileri

Yılmaz Bacaklı Abay Kunanbayev Ve Mehmet Akif Ersoy’un Atalete Bakışındaki Müşterekler
  Yılmaz Irmak Batı Avrupa Türk Âşıklık Geleneği’nde Erzurumlu Ozan Çelebi ve Şiirleri
  Yılmaz Top Tuyuğlarla Tertip Edilen Bir Oyun: Aklından Bir Tuyuğ Tut!
     
  Yunus Alıcı İmdat Avşar’ın Hikâyelerinde Çocuk
  Yusifova Ülkər Dərvişlik Statusu Və Molla Nəsrəddin
  Yusuf Aydoğdu Sait Faik Abasıyanık ve Murathan Mungan’ın “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” Adlı Öykülerinin Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi
  Yusuf Tepeli Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Belirtisiz İsim Tamlaması Yapılı Birleşik Sözcüklerin Yapım Eki Alma Durumu Üzerine Bir Çalışma
  Zakiya Mamutova Dil ve Kültür: Lengüistikte ve Lingüistik Metotlarda Dil ve Kültürün Karşılıklı Bağının Meseleleri (Etnoligüistik Özellikleri)
  Zeynep Şeker Sabahattin Ali’nin “Değirmen” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım
  Ziya Sümbüllü Bosna-Hersek Halk Kültüründe Yaşayan Batıl İnançlar Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler
  Ziyafet Gasımova Mevlana Programının Türkçenin Öğretiminde Önemi (Bakü Slavyan Örneği)
  Zülal Şenol Ebren Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Oyun Uygulamaları
  Züleyha Hande Akata Genel Ağ Dilinde Kullanılan Seslenme Ögelerinin Toplumdilbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi